Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Oferta

 

Klaster EEI i Platforma GTI

CEDRES jest liderem Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje stworzonego we współpracy z DCZT i WCB EIT+ Sp. z o.o.

Klaster

Konferencje

Organizujemy konferencje, seminaria i panele eksperckie dotyczące potencjału i praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Eko-seminaria

ekoseminariaCEDRES jako Lider Klastra EEI jest organizatorem wyjazdów studyjnych podczas których wizytuje się rzeczywiste instalacje oparte na energii odnawialnej.  Zapraszamy do udziału w wyjazdach, które odbywają się pt. "Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii Czynnikiem Rozwoju Gminy".

Nauka i badania

Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii jest instytucją prowadzącą działalność naukowo-badawczą w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Konsulting

CEDRES działając w Klastrze EEI oferuje szereg usług w zakresie energetyki odnawialnej, w szczególności w szacowaniu potencjału energetycznego oraz realizacji inwestycji takich jak biogazownie i ciepłownie na biomasę.

 


Klaster EEI i Platforma GTI

CEDRES jest liderem Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje stworzonego we współpracy z DCZT oraz WCB EIT+ Sp. z o.o.

Celem Klastra EEI jest przede wszystkim stworzenie trwałego pomostu pomiędzy sferą nauki a biznesem w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Dlatego też CEDRES jest silnie zaangażowane w Giełdę Transferu Innowacji (GTI), gdzie jako lider branży ekoenergetycznej koordynuje projektem w tym zakresie.

Platforma Giełdy Transferu Innowacji (e-GTI) jest elektroniczną platformą wymiany wiedzy, kontaktów, technologii, a także miejscem kojarzenia podmiotów sfery nauki i gospodarki. Rozpoczęcie współpracy z GTI może zakończyć się niespodziewanymi korzyściami jako, że grono naszych ekspertów tworzy unikatową skarbnicę wiedzy o transferze technologii oraz o kapitale intelektualnym. W połączeniu z wiedzą doświadczonej kadry menedżerskiej Platforma GTI zapewnia kompleksową obsługę biznesową każdego pomysłu.

GTI działa w czterech komplementarnych obszarach tematycznych:
- odnawialne źródła energii,
- nanotechnologie,
- biotechnologie,
- żywność.

Podstawową przesłanką organizacji Giełdy Transferu Innowacji jest brak na obszarze Dolnego Śląska sprawnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia usług na rzecz wsparcia rozwoju postaw innowacyjnych, usprawnienia transferu technologii i rozwoju innowacyjności wśród MŚP. Notowany jest także bardzo niski stopień inwestycji w innowacyjne technologie, brak zaangażowania MŚP w prace badawczo-rozwojowe oraz wysoka awersja do ryzyka. Docelowo obszar funkcjonowania GTI nie jest ograniczony, a działania o charakterze międzynarodowym są pożądane.

Konferencje

Organizujemy konferencje, seminaria i panele eksperckie dotyczące potencjału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ofertę kierujemy w szczególności do władz samorządowych oraz JST zainteresowanych możliwościami lokalnej aktywizacji przedsiębiorczości i ich wykorzystaniem. Wydarzenia odbywają się

W dziale "Publikacje" udostępniamy prezentacje i materiały konfernecyjne opracowane na potrzeby organizowanych przez nas wydarzeń. Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Dotychczas CEDRES organizowało bądź współorganizowało następujące wydarzenia:
- Forum na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Borów Dolnośląskich i Powiatu Zgorzeleckiego (Węgliniec 2007),
- I Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnych (Wrocław 2007),
- „Clean Energy” w ramach międzynarodowego projektu eccop.net (Wrocław 2007),
- „Biomasa – źródło zielonej energii” (Strzelin 2008),
- „Odnawialne źródła energii - szanse i bariery rozwoju” (Węgliniec 2008),
- II Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnych (Wrocław 2008).

Eko-seminaria

CEDRES jako Lider Klastra EEI jest organizatorem seminariów poświęconych Odnawialnym Źródłom Energii. Seminaria odbywają się pt. "Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii Czynnikiem Rozwoju Gminy". Te seminaria wiele ciebie nauczą. Nauka dokonywania małych zmian będzie mieć duży wpływ w dłuższym terminie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanie się dla ciebie naturalne. W zależności od modelu, seminarium odbywa się w różnych miejscach prezentujących wzorcowe rozwiązania w zakresie OŹE.

Oferta kierowana jest do gminnych władz samorządowych oraz do innych przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zapraszamy również potencjalnych inwestorów i wszystkich tych, którzy zainteresowani są praktycznymi przykładami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Pierwszym modelem oferowanym Państwu jest Model Güssing. Güssing jest niewielkim miasteczkiem położonym przy wschodniej granicy austriackiej. Jeszcze dziesięć lat temu był to jeden z najsłabszych regionów Austrii - dziś, dzięki opracowaniu strategii ekologicznego rozwoju i wykorzystaniu OŻE, jest to sztandarowe europejskie miasteczko.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z broszurą zawierającą informacje o miasteczku Güssing oraz o przygotowanym seminarium. Aby wziąć udział w Seminarium należy wypełnić i wysłać pocztą e-mail formularz zgłoszeniowy.

Nauka i badania

CEDRES – Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii jest instytucją prowadzącą działalność naukowo-badawczą w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Badania CEDRES koncentrują się na produkcji oraz energetycznym wykorzystaniu biogazu.

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej zamienianej jest w biogaz.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej składowanie odpadów organicznych może odbywać się jedynie w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanymi emisjami metanu. Gaz wysypiskowy musi być spalany w pochodni lub w instalacjach energetycznych, a odchody zwierzęce fermentowane, stąd zainteresowanie w konstrukcjach biogazowych.

Obecnie najistotniejszym projektem naukowo-badawczym, w który zaangażowane jest CEDRES jest projekt pn. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”. Liderem projektu jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, a jednym z partnerów jest Politechnika Wrocławska. CEDRES jest najbardziej zainteresowane współpracą w ramach części wrocławskiej projektu w ramach, której realizowane będzie 6 zadań badawczych, których głównym celem jest „Opracowanie modelowej biogazowni rolniczej utylizującej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody”.

Projekt ten jest całkowicie komplementarny względem rozmaitych projektów infrastrukturalnych, lecz przewiduje się w nim prowadzenie badań w mikroskali (biogazownie o pojemności rzędu litrów). Dlatego też CEDRES postanowiło uruchomić inny projekt, w którym prowadzone byłyby badania na biogazowniach o pojemności rzędu hektolitrów.

Realizacja ww. badań pozwoli na stworzenie prognoz, dla rzeczywistych instalacji biogazowych. Kolejnym krokiem będzie ewaluacja ex post prognoz na eksploatowanej biogazowni rolniczej.

Konsulting

 

 

 

Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii działając w Klastrze EEI oferuje szereg kompleksowych usług w zakresie energetyki odnawialnej, w szczególności w realizacji inwestycji rzeczowych tj. biogazowni jak i ciepłowni na biomasę.

Postawiliśmy sobie za zadanie służyć radą i pomocą rolnikom, zakładom przemysłowym i przyszłym operatorom biogazowni od pomysłu, poprzez stworzenie koncepcji i kompletne zaprojektowanie, doradztwo w zakresie pozyskania finansowania, aż do uruchomienia biogazowni.


Działając niezależnie od producentów biogazowni, zestawiamy warianty instalacji biogazowej zoptymalizowane do danej lokalizacji. Nie koncentrujemy się jednak tylko na samej biogazowni, lecz również na specjalnych rozwiązaniach wykorzystania ciepła powstającego w układach kogeneracyjnych.

Na początku naszej współpracy oferujemy potencjalnym inwestorom najpierw szacunkową analizę opłacalności włącznie z oszacowaniem kosztów. Analiza ta wykonana będzie na bazie danych zawartych w wypełnionej przez Państwa ankiecie lub zebranych podczas wizji lokalnej na miejscu. W przypadku pozytywnego wyniku składamy Państwu ofertę, która zawiera koncepcję, planowanie i nadzór nad wykonaniem wszystkich prac przy budowie biogazowni.

Wspieramy również projekty w zakresie realizacji ciepłowni na biomasę, a także projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej.
Nasza oferta obejmuje:

- opracowanie kompleksowej koncepcji, planowanie, projektowanie i nadzór nad budową biogazowni,
-uruchomienie biogazowni pod względem inżynierskim i technicznym,
- analiza wsadów i próby fermentacyjne,
- opracowanie bilansu energetycznego,
- kompleksowe doradztwo pod względem ekonomicznym,
- wsparcie przy uzyskiwaniu dotacji unijnych oraz innych źródeł finansowania, opracowanie studiów wykonalności i innych dokumentów projektowych,
- indywidualne rozwiązania dot. wykorzystania energii.


Fot. SXC