Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

CEDRES i Klaster EEI

Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii zostało założone w dniu 11 kwietnia 2006 roku jako organizacja non-profit. Głowna działalność Centrum skupia się na prawno-organizacyjnych oraz ekonomicznych aspektach dotyczących rozwiązań w sferze odnawialnych źródeł energii (OŹE). Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii jest liderem Klastra EEI. 

W trakcie działalności sieci naukowej “Energia” w ramach Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii podjęto wiele wysiłku celem utworzenia klastra eko-energetycznego przeznaczonego regionalnym przedsiębiorcom. Najważniejsze działania uwzględniały oszacowanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych, czy też Niemiec polski rynek energii odnawialnej jest rynkiem wschodzącym. Badania przeprowadzone w celu oszacowania przyszłej sytuacji przedstawiają dynamicznych wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie OŹE w ciągu następnym 5-10 lat.

Większość energetycznego potencjału odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku zawiera się w różnych rodzajach biomasy. Spodziewane jest wybudowanie kilkuset biogazowni w całej Polsce. Rozwój ten dotyczy również wykorzystania suchej biomasy – w szczególności słomy. Biorąc pod uwagę ekonomiczną efektywność biogazowni wytwarzających energię elektryczną i cieplną Dolny Śląsk ma szansę na rozwinięcie regionalnej specjalności. Eko-energetyczny Klaster EEI – Energia, Ekologia, Innowacje został utworzony przez Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy sferą nauki a biznesem. Klaster koordynuje badania i rozwój odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku. Członkowie Klastra dążą do ustanowienia nowych międzynarodowych kontaktów.

Efektem dążenia Klastra EEI do stworzenia międzyregionalnej współpracy z innymi klastrami i podmiotami był udział Klastra EEI w międzynarodowym projekcie eccop.net.

Główne cele projektu, w którym brało udział 12 organizacji z 7 krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Polska, Czechy, Estonia, Austria, Słowenia, Włochy) pokrywały się z działalnością Klastra EEI, a całość koordynowana była przez Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH z Drezna – organizację wspierającą rozwój gospodarki Saksonii.

Klaster EEI współorganizuje i współrealizuje konferencje i seminaria dotyczące ekologii i odnawialnych źródeł energii. Członkowie klastra aktywnie uczestniczą w różnych wydarzeniach regionalnych jak i zagranicznych, czego przykładami są:


1. konferencja „Rozwój Dolnośląskiego Ekoenergetycznego Klastra EEI – Energia, Ekologia, Innowacje”, Wrocław 2010,
2. panel energetyczny „Dobre praktyki w regionie” XI Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego, Kudowa-Zdrój 2010,
3. konferencja "Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym", Wrocław 2009,
4. konferencja „Odnawialne Źródła Energii Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny "Turów Park" Sp. z o.o., Zgorzelec 2009
5. konferencja "Odnawialne źródła energii", Wrocław 2009,
6. II Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnych, Wrocław 2008,
7. seminarium "Odnawialne Źródła Energii - szanse i bariery rozwoju", Wrocław 2008,
8. seminarium "Biomasa - źródło zielonej energii", Wrocław 2008,
9. "Koncepcja powstania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w Strzelinie", Urząd Miasta i Gminy Strzelin, Strzelin 2008,
10. konferencja "Clean Energy", organizowana w ramach projektu eccop.net, Wrocław 2007,
11. I Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnych, Wrocław 2007.

W kwietniu 2010r. Fundacja CEDRES zwyciężyła w konkursie na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości w 2010 roku. Oferta Fundacji CEDRES uzyskała najwyższą ocenę merytoryczną i w przeciągu czterech kolejnych miesięcy lider klastra realizował zadanie pn. „Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje”. Członkowie Klastra angażują się w przygotowania i realizacje różnych projektów, których tematyka pokrywa się z obszarem merytorycznym działalności Klastra.